Czerwca 22 2024 23:38:57
HomeContact
Fundacja Pomocy niepełnosprawnym "PŁAKOWICE"
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Statut

STATUT FUNDACJI "PŁAKOWICE"

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1


Fundacja nosi nazwę "Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym" PŁAKOWICE".


§2


Fundacja ustanowiona przez Eugeniusza Ścigana, Piotra Wysockiego, Teresę Przydrożną-Gryszel, Tomasza Zabłockiego i Zbigniewa Malczewskiego zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Ryszardem Danelem z Kancelarii Notarialnej w Lwówku Śląskim przy ul. Al. Wojska Polskiego 29/2 w dniu 26 sierpień 2004 roku, repertorium A numer 5812/2004.


§ 3


Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach/tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 roku poz. 203/zwaną dalej ustawą i na podstawie niniejszego statutu.


§4


Siedzibą Fundacji jest Lwówek Śląski ul. Al. Wojska Polskiego 1 B.


§ 5


Terenem działania Fundacji jest Rzeczypospolita Polska i zagranica z zachowaniem obowiązujących przepisów.


§6


Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej osób wspierających działalność Fundacji i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.


§7


Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


§8


Ministrem właściwym, ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej i Minister Zdrowia.

 

Rozdział II


Cele fundacji i formy jej działania


§9


Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz OSW w Lwówku Śląskim a w szczególności:
1. Pomocy osobom upośledzonym umysłowo, niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzonym zachowaniem oraz niedostosowanych społecznie w wieku od 4 do 30 lat.
2. Organizowanie terapii i warsztatów osobom niepełnosprawnym.
3. Tworzenie bazy rekreacyjno wypoczynkowej i rehabilitacyjnej w Ośrodku.
4. Działania na rzecz rozwoju i rozbudowy Ośrodka.
5. Prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej.
6. Zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji pracowników Ośrodka celem poprawy standardów funkcjonowania.


§ 10


Dla realizacji swoich celów Fundacja będzie:
1. Współpracować z fundacjami prowadzącymi podobną działalność.
2. Współpracować z organami administracji samorządowej, z organizacjami społecznymi i międzynarodowymi, z osobami prawnymi i fizycznymi.
3. Gromadzić środki finansowe i zasoby materialne na rzecz Fundacji.
4. Skupiać wokół swojej działalności lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, wolontariuszy, społeczników.
5. Wymieniać doświadczenia z innymi podmiotami i organizacjami międzynarodowymi.


Rozdział III

Majątek Fundacji


§11


Majątkiem założycielskim /początkowym/ Fundacji w chwili jej ustanowienia jest kwota PLN 1.000 /słownie: tysiąc złotych/ wniesiona przez jej założycieli-fundatorów.


§ 12


Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie postanowili inaczej.


§13


Środkami majątkowymi Fundacji są w szczególności:
1. Fundusz założycielski o łącznej wartości 1.000 zł /tysiąc złotych/.
2. Prawa i przedmioty majątkowe nabyte w drodze darowizn, spadków, zapisów i na podstawie innych tytułów prawnych.
3. Dotacje i subwencje od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
4. Dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji.
5. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz z praw majątkowych.
6. Dochody z lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz dłużnych, lokat bankowych i inwestycji kapitałowych.
7. Dochody z udziałów, akcji oraz wkładów w spółkach.
8. Prawa i przedmioty majątkowe nabyte przez Fundację.
9. Wpływy z innych Ĺşródeł - subwencje, dotacje, środki Unii Europejskiej.
10. Dochody z nawiązek zasądzonych przez sądy na cele społeczne.


§ 14


Majątek fundacji przeznaczony jest na finansowanie działań służących do realizacji celów Fundacji w formach wymienionych w §9.


§ 15


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

Rozdział IV


Organy fundacji


§ 16


Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów - zwane dalej "Zgromadzeniem".
2. Rada Fundacji - zwana dalej "Radą".
3. Zarząd Fundacji - zwany dalej "Zarządem".


§ 17


Zgromadzenie Fundatorów składa się z fundatorów.


§ 18


Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
1. Powołanie i odwołanie Zarządu Fundacji.
2. Powołanie i odwołanie Rady Fundacji.
3. Ustalenie zasad wynagrodzenia Zarządu Fundacji.
4. Ustalenie zasad wynagradzania Rady Fundacji.
5. Uchwalenie zmian w statucie Fundacji.
6. Podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji.
7. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Rady.
8. Wyznaczenie pełnomocnika do reprezentacji Fundacji w umowach między
Fundacją a Członkami Zarządu.


§ 19


Uchwały Zgromadzenie Fundatorów zapadają większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego członków.


§ 20


1. Rada Fundacji składa się z trzech do dziesięciu osób powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów.
2. Rada fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Wiceprzewodniczącego.
3. Osobami wybranymi do rady mogą być osoby o uznanym autorytecie moralnym i zawodowym, które pragną przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.


§ 21


Rada Fundacji zbiera się przynajmniej cztery razy w roku /raz na kwartał/.


§ 22


W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.


§ 23


Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji oraz nad pracami Zarządu.
2. Uchwalanie planów działalności Fundacji.
3. Zatwierdzanie bilansów Fundacji.
4. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.


§ 24


Zarząd Fundacji składa się z: Prezesa i dwóch członków, wiceprezesów.


§ 25


Zarząd w szczególności:
1. Kieruje działalnością Fundacji.
2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej.
4. Organizuje obsługę finansową Fundacji.


§ 26


Pracami Zarządu kieruje Prezes, który ustala podział prac pomiędzy Członkami Zarządu.


§ 27


Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, zwłaszcza do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu, wiceprezesów, działających wspólnie.


§ 28


Uchwały Zarządu Fundacji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego członków.
Rozdział V Postanowienia Końcowe


§ 29


W przypadku śmierci któregokolwiek Fundatora spadkobiercy Fundatora wstępują w jego prawa i obowiązki wynikające ze statutu Fundacji. W takim przypadku spadkobiercy Fundatora powinni jedną osobę, która będzie wykonywać prawa i obowiązki w ich imieniu.


§ 30


Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie na podstawie Uchwały Zgromadzenia Fundatorów.


§ 31


Środki majątkowe Fundacji pozostałe po jej likwidacji zostają przeznaczone na rzecz OSW w Lwówku Śląskim, jeśli fundatorzy nie postanowią inaczej.


§ 32


Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.


Fundatorzy:


Eugeniusz Ścigan
Piotr Wysocki
Teresa Przydrożna-Gryszel
Tomasz Zabłocki
Zbigniew Malczewski

TOP